Lausunto SDP:n periaatejulistusluonnoksesta

etusivu,Kannanottoja

YPSY:n mielestä periaatejulistustyöryhmän lausunnolla oleva luonnos on hyvä perusta puolueen periaatejulistuksen viimeistelylle ja sen käsittelylle puoluekokouksessa kesäkuussa 2020, jossa se tulisi hyväksyä yhdessä uuden poliittisen ohjelman kanssa. Luonnos on kuitenkin pitkä ja sitä tulisi lyhentää ja tiivistää. Siinä tulisi keskittyä puolueen arvoihin, päätavoitteisiin ja menettelytapoihin.

YPSY:n mielestä julistuksen alussa olisi syytä korostaa, että se on tarkoitettu sekä puolueen jäsenille että kannattajille.  Julistuksen tulee myös olla voimakas kutsu Suomen kansalaisille tukea SDP:n periaatteita ja tavoitteita ja liittyä SDP:hen.

Julistuksen johdannossa voisi asemoida sosialidemokratia tämän päivän maailmassa sekä globaalista, eurooppalaisesta  että kansallisesta näkökulmasta. Samalla julistuksen pitkä linja tulisi selkeästi esille alusta loppuun. Internationalismin käsite ja aate olisi syytä tuoda esille johdannossa. Internationalismin kautta sosialidemokratia asemoituu edistykselliseksi vastavoimaksi nostalgiselle oikeistonationalismille. Suomalainen yhteiskunta on kehittymässä yhä kansainvälisemmäksi ja monikulttuurisemmaksi.

Johdannossa tulisi lyhyesti käsitellä sosialismin merkitys puolueelle. Sosialismi on käsitettävä reformistisena poliittisena ideologiana eikä valtiokeskeisenä talousdoktriinina. Näin määriteltynä sosialismi tarjoaa aatteellisen pohjan julistuksen johtavalle ajatukselle: nykytila ei ole historian päätepiste, vaan ihmisellä on kyky kehittää yhteiskuntaa parempaan suuntaan.

ARVOT JA IHMISKUVA

YPSY:n näkemyksen mukaan arvoihimme ja ihmiskuvaamme kuuluva kansainvälisyys on perusteltua tuoda esille tässä osiossa. Tässä osassa julistusta voisi myös käsitellä tasa-arvoperiaatetta sen ohella, että se tuodaan esille myös seuraavissa kappaleissa.  Miesten ja naisten tasa-arvoisuus, sekä vähemmistöjen tasavertaiset oikeudet, tuotaisiin esille johtavana periaatteena.

Sosialidemokratian perinteiset perusarvot, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat edelleen valideja. On syytä korostaa että liikkeemme on vapauden liike (torjuen oikeiston pyrkimykset omia käsite ja käyttää vapautta perusteena tasa-arvon ja solidaarisuuden väheksymiselle. Tässä osassa julistusta tulisi käsitellä tasa-arvoa koskien kaikkia ryhmiä ja yksilöitä. Miesten ja naisten tasa-arvoisuus, sekä vähemmistöjen tasavertaiset oikeudet, tuotaisiin esille johtavana periaatteena.

Tasa-arvoperiaatteen tulee näkyä selvästi myös taloutta koskevassa osassa julistusta. Kestävän kehityksen kolme periaatetta, ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, ovat hyvä jaottelu yhteiskuntapolitiikan lohkojen käsittelyyn. SDP:n on pidettävä esillä sitä perusasiaa, että ympäristöstä ja taloudesta (ml. kilpailukyky) huolehtiminen ei saa tapahtua vähäväkisten kustannuksella, vaan taakan jako on oltava oikeudenmukainen.

SOSIAALISESTI KESTÄVÄ YHTEISKUNTA

Neljännessä kappaleessa on vähemmän onnistunut lause: ” Yhteiskunta ei voi kantaa vastuuta ihmisten toimeentulosta”.  YPSY:n mielestä julistuksessa tulisi vaatia, että yhteiskuntapolitiikalla taataan se, että jokainen tulee työstään saamalla palkalla toimeen.

Vastaisuudessakin kansanvaltainen poliittinen ja ammatillinen järjestäytymisen tulee perustua solidaarisuuteen ja heikommassa asemassa olevien tukemiseen.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ JA TURVALLINEN YHTEISTYÖN MAAILMA

Kansainvälisen politiikan kysymykset ovat luonnoksessa hajallaan. Lukija voi saada käsityksen, että sosialidemokraattinen ulkopoliittinen ajattelu on alisteista ympäristöpolitiikalle. Kansainvälinen politiikka tulisi koota erilliseksi kokonaisuudeksi. Siinä tulisi käsitellä painokkaammin rauhan ja turvallisuuden säilyttämistä keskeisenä tavoitteena, johon lukeutuvat pyrkimys kriisien rauhanomaiseen ratkaisemiseen, sitoutuminen monenkeskiseen yhteistyöhön sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden suojeleminen.

Kehittynyt tieteellinen tutkimus ja globaalit tietoverkostot ovat muuttaneet maailmankuvan ja haastavat yhteiskuntapolitiikan sisäistämään kestävän ympäristöpolitiikan tavoitteet ja keinot.

Julistuksessa tulisi ensin käsitellä ekologinen kriisi ja ihmisen toiminta maapallolla omana kokonaisuutenaan.

Maailmantalouden globalisaation kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt tulisi sitten käsitellä omana kokonaisuutena.  Globalisaatio ei ole tapahtunut itsestään, vaan se on jatkuvan poliittis-taloudellisen toiminnan tulos, joka on tapahtunut uusliberalistisen agendan mukaisesti. Oikeudenmukainen siirtymä maailmantaloudessa edellyttää vastuunjaon uutta määrittelyä maatasolla ja kansainvälisesti.

On ilmeistä, että kansainvälisten järjestöjen ja instituutioiden tehtävät ja toiminta eivät ole muuttuvan globaalin tilanteen tasalla, eikä kestävän kehityksen haasteisiin ja potentiaaliin kyetä asianmukaisesti vastaamaan. Tämä asiaintila on kärjistämässä varallisuuden harvainvaltaista keskittymistä ja estämässä talous- ja tuotantojärjestelmien uudistamista ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi ihmisten tarpeita vastaavasti.

KESTÄVÄ JA REILU TALOUS

Sosialidemokratian talouskäsitteistö jää luonnoksessa epäselväksi.  Vakaa ja oikeudenmukainen talous on kestävän yhteiskuntapolitiikan pohja, SDP:llä tulee siis olla selvä näkemys taloudesta ja kyky muotoilla kestävä talouspolitiikkaa. Suhde markkinatalouteen olisi määriteltävä osuvammin. Vaikka markkinatalous on osoittautunut toimivimmaksi malliksi, ja haikailut jonkin sosialistisen mallin perään ovat turhia, on kuitenkin tunnettava markkinoiden rajoitukset ja riskit.

Tasa-arvoinen talouspolitiikka olisi tuotava selkeästi esille periaatejulistuksessa siten, että talouden kapean käsitteen laajentaminen kattamaan sukupuolten välinen tasa-arvo tavalla, jossa tasa-arvopäämäärät tulevat kattavasti huomioiduiksi yhteiskuntapolitiikan eri alueilla.

”Feministinen talouspolitiikka” -käsitteelle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, eikä tämä yhteys ole sopiva paikka sen määrittelylle. Käsitteen tuominen tähän sisältää vaaran ajautua hedelmättömään identiteettipolitiikkaan.

Sosialidemokratia torjuu pyrkimykset nähdä yhteiskunta vain markkinamekanismeina. Markkinat eivät ”tiedä” eivätkä pysty ohjaamaan yhteiskunnallisia asioita. Markkinatalouden on toimittava reilulla ja avoimella tavalla ja sen on perustuttava tasapuoliseen sääntelyyn ja riittävään valvontaan. Muutoin markkinat voivat kehittyä epäterveeseen suuntaan ja jopa toistuviin kriiseihin.

Sosialidemokratian tavoitteena on yhteiskunta, jossa yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisesta päätetään politiikan tasolla ja jossa julkinen valta on määräävässä asemassa suhteessa markkinoihin ja yksityiseen voitontavoitteluun. Yhteiskunnan toiminnan rahoittamisen tulee perustua oikeudenmukaiseen verotukseen, jossa kaikki osallistuvat maksukykynsä mukaan. Valtion yritystoiminnan tavoitteena on oltava yhteiskunnanpalveluiden turvaaminen ja kansallisen talouden vahvistaminen, ml. Innovaatioiden ja uuden yritystoiminnan edistäminen, ei seikkailu markkinoilla. Kansalaisia palvelevaa infrastruktuuria ei tule yksityistää.

Kansainvälisesti puutteellisesti säännelty kapitalismi on johtanut pääomakeinotteluun, kilpailun vääristymiseen, lukuisten maiden veropohjan ja julkisen talouden heikkenemiseen, korruptioon ja epäterveeseen finanssikapitalismiin sekä pääoman ylivaltaan sekä omistuksen laajamittaiseen keskittymiseen harvalukuisen eliitin käsiin.